متن خوش آمد گویی از مدینه

گلبوسه های انتظارمان را به قدوم غبار گرفته تان از مکه مکرمه و مدینه منوره نثار می کنیم.
زیارت قبول

متن نمونه : دایی و زندایی عزیز
متن نمونه : خواهر زاده های گلت