تسلیت به بستگان


تسلیت به بستگان
همسفر در راه ماند ، زندگی سخت است ، لیک در سفر باید بود ، همراهتان از سفر ماند سیلی سهمگین باور شاید نه ، سختی راه را میماند که بایستی تنها رفت ، صبری باید تا آرامشی زاید...

با غم و اندوه فراوان در گذشت (نام مرحوم) را تسلیت عرض نمود

متن نمونه : نام مرحوم
متن نمونه : از طرف ...

یک دیدگاه بنویسید

لیست خرید
سبد خرید شما خالی می باشد