چاپ کیمیا

  چاپخانه
چاپ کیمیای شمال
  شهر
مازندران - بابل
  مدیریت
کریم کریمی
  تلفن
011-32197961
  آدرس
بابل_ میدان ولایت کوچه زور ...