کارت پستال تولد دوستان

تولد مبارک دوست دیرینه من

متن نمونه : امیدوارم همیشه خندان و سالم باشی - داریوش