کارت تسلیت رسمی

متن نمونه : جناب آقای کریم پور
متن نمونه : روابط عمومی شهرداری تهران