کارت تبریک عید به استاد

متن نمونه : استاد ارجمند
متن نمونه : از طرف شاگرد کوچکتان