کارت تبریک نوروز نودوهفت

متن نمونه : دختر دایی عزیزم
متن نمونه : از طرف فاطمه