کارت تبریک عید برای دوست

متن نمونه : دوست عزیزم سمیراجون
متن نمونه : فرزانه