کارت بازگشت از کربلا

متن نمونه : کربلایی امین نوید زاده
متن نمونه : از طرف دایی حسین