پیشاپیش سال نو مبارک

متن نمونه : پدر عزیزم
متن نمونه : نوه کوچک شما - امید