متن خوش آمدگویی در گروه

متن نمونه : کیمیا جون دوست خوبم
متن نمونه : امیدوارم اینجا لحظات خوبی داشته باشی