عکس نوشته زیارت قبول

متن نمونه : سرکار خانم کریمی
متن نمونه : از طرف همکاران شما