طرح کارت تبریک سال نو

متن نمونه : دوست عزیزم امید جان
متن نمونه : امید غلامپور