خوش آمد گویی در گروه

متن نمونه : دوست عزیزم سپهر جان
متن نمونه : به گروه تو دلیا خوش اومدی