تبریک عید به همکار

متن نمونه : همکار محترم سرکار خانم جامی
متن نمونه : محمد رضا شیشه چی