تبریک عید به دوست

متن نمونه : دوست گلم محمد رضا
متن نمونه : محمد رضا شیشه چی