تبریک سال جدید

متن نمونه : محمدرضای عزیز
متن نمونه : از طرف مهدیار