تبریک سالگرد ازدواج شیک

جان من و جان تو را هردو به هم دوخت قضا - سالگرد ازدواجمون مبارک

متن نمونه : همسر عزیزم مهلا جان
متن نمونه : متن اضافی (مانند همیشه دوستت دارم)