تبریک روز پدر فانتزی

متن نمونه : ای چراغ روشن شب‌های تارم
متن نمونه : نازنین فاطمه