تبریک روز پدر رسمی

متن نمونه : میلاد با سعادت امیرالمومنین گرامی باد
متن نمونه : فروشگاه شهر کتاب گلدیس