تبریک روز بابایی

متن نمونه : بابایی روزت مبارک
متن نمونه : مرسی که برای غزل بی منت هستی