تبریک خوش آمد گویی حاجی

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران

متن نمونه : مهندس حاج فکوری
متن نمونه : پرسنل حسابداری شرکت آمتان