تبریک اداری

متن نمونه : معاونت محترم جناب آقای افسری
متن نمونه : سال نو مبارک باد