تبریک آنلاین عید نیمه شعبان

خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد - غم مخور آخر طیب دردمندان خواهد آمد

متن نمونه : هیات آل یاسین