آنلاین تبریک

متن نمونه : دوست گلم محمد رضا
متن نمونه : از طرف مهدیار